KOLOM 1 (SATU)

NAMA NIK JABATAN NOMOR HP FOTO
Pnt. Deki Sitoki Ketua
Rahim Batambo Sekretaris
Eva Lawesang Bendahara

KOLOM 2 (DUA)

NAMA NIK JABATAN NOMOR HP FOTO
Pnt. Rodin Tindabola Ketua
Sekretaris
Bendahara